LISA
Võru Vallavalitsuse 23.01.2024 korralduse nr 53 juurde

Vastseliina jääväljaku hinnakiri alates 01.02.2024

 1. JÄÄVÄLJAKU KASUTAMISE HINNAD Hind eurodes
  1.1. uiskude laenutus (1 tund): 1 paar uiske* 3
  1.2. terve jääväljaku rent teiste omavalitsuste haridusasutustele (1 tund): terve jääväljaku kasutamine** 30
  1.3. terve jääväljaku rent teistele asutustele (1 tund): terve jääväljaku kasutamine** 100
  1.4. jääväljaku piirdele reklaami paigaldamine (1 aasta): ühele piirde moodulile*** 500
 2. SELGITUS:
  *Uiskude laenutamisel võidakse paluda tagatiseks jätta isikut tõendav dokument.
  **Kasutus tuleb eelnevalt broneerida.
  ***Lühemaks perioodiks reklaami paigaldamisel tuleb tasuda ühe aasta tasu. Reklaami paigaldamisel ei
  tohi rikkuda piiret ja pärast perioodi lõppu kohustub reklaami paigaldaja reklaami eemaldama ning
  taastama endise olukorra või taotlema perioodi pikendamist. Paigaldatud reklaam tuleb hoida korras ja
  see peab vastama taotluses, reklaamiseaduses ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuetele.
  Reklaami paigaldaja vastutab reklaami paigaldamise ja/või eksponeerimise tagajärjel tekitatud kahjude
  eest. Jääväljaku haldaja võib nõuda enne tähtaega reklaami eemaldamist juhul, kui reklaami paigaldaja
  on rikkunud paigaldamise tingimusi. Kui reklaami paigaldaja ei täida kirjeldatud tingimusi ja ei eemalda
  jääväljaku haldaja nõudmisel reklaami, siis on jääväljaku haldajal õigus eemaldada reklaam ja nõuda
  reklaami paigaldajalt selleks tehtud kulude hüvitamist.